هفت جمله‌ای که هرگز از انسان‌های موفق نمی‌شنوید.

هفت جمله‌ای که هرگز از انسان‌های موفق نمی‌شنوید. موفقیت یک‌شبه به‌دست نمی‌آید. رسیدن به آن مستلزم کار زیاد، صرف زمان …

0 Shares

هنر ترجمه کتاب، تجربه من به عنوان یک مترجم ادبی

زمانی که ترجمه متنی را آغاز می‌کنم، قلبم شروع می­‌کند به تپیدن و مغزم شروع می­‌کند به حدس ترجمه‌های احتمالی …

0 Shares

تعامل کلید موفقیت در ترجمه متون است.

زمانی که صحبت از ترجمه متن به میان می­‌آید، رابط‌ه­ای مستقیم میان کیفیت متن مبدا و زمانی که برای ترجمه …

0 Shares