خانه / نشانه‌گذاری/نحوه نوشتن اعداد در متن

نشانه‌گذاری/نحوه نوشتن اعداد در متن

نشانه‌گذاری و نحوه نوشتن اعداد در متن

نشانه نقل‌قول «»

نشانه نقل‌قول «»

نشانه پیکان

نشانه پیکان

نحوه نوشتن اعداد داخلِ متن

نحوه نوشتن اعداد داخلِ متن

ستاره (*)

ستاره (*)

کروشه یا قُلاب []

کروشه یا قُلاب []

نشانه‌های سجاوندی در گیومه

نشانه‌های سجاوندی در گیومه

هجده/هژده/هیجده

هجده/هژده/هیجده

ویرگول (،)

ویرگول (،)

نقطه ویرگول (؛)

نقطه ویرگول (؛)

نوشتن ارقام به عدد

نوشتن ارقام به عدد

نقطه (.)

نقطه (.)