خانه / نوشتار صحیح انگلیسی

نوشتار صحیح انگلیسی

چطور متنی بنویسیم که به متن یک انگلیسی زبان شبیه باشد؟

در اینجا بخوانید چطور می‌توان از اشتباه‌های رایج غیرانگلیسی زبان‌ها اجتناب کرد.

کاربرد کامای اکسفورد در انگلیسی

کاربرد کامای اکسفورد در انگلیسی

حذف جمله معترضه در ترجمه

حذف جمله معترضه در ترجمه

پرهیز از عباراتِ تکراری در مکالمه انگلیسی - GOOD MORNING

پرهیز از عباراتِ تکراری در مکالمه انگلیسی

پرهیز از عباراتِ تکراری در مکالمه انگلیسی - GOOD NIGHT

پرهیز از عباراتِ تکراری در مکالمه انگلیسی

پرهیز از عباراتِ تکراری در مکالمه انگلیسی - HAPPY BIRTHDAY

پرهیز از عباراتِ تکراری در مکالمه انگلیسی

پرهیز از عباراتِ تکراری در مکالمه انگلیسی

پرهیز از عباراتِ تکراری در مکالمه انگلیسی

کاربرد ON در بیانِ زمان

کاربرد ON در بیانِ زمان

نکات درست‌نویسی انگلیسی

نکات درست‌نویسی انگلیسی

کاربرد AT در بیانِ زمان

کاربرد AT در بیانِ زمان

کاربرد IN در بیانِ زمان

کاربرد IN در بیانِ زمان

عبارات توصیفی

عبارات توصیفی

کاربرد صحیح It's یا Its

کاربرد صحیح It’s یا Its

عبارات توصیفی

عبارات توصیفی

عبارات توصیفی

عبارات توصیفی

کاربرد کاما(,)

کاربرد کاما(,)

کاربرد کاما(,)

کاربرد کاما(,)

کاربرد کاما(,)

کاربرد کاما(,)

کاربرد کاما(,)

کاربرد کاما(,)

کاربرد کاما(,)

کاربرد کاما(,)

کاربرد کاما(,)

کاربرد کاما(,)

کاربرد Since و For

کاربرد Since و For

کاربرد کاما(,)

کاربرد کاما(,)

کاربرد حرف تعریف The

کاربرد حرف تعریف The

نکات درست‌نویسی انگلیسی

نکات درست‌نویسی انگلیسی

کاربرد decrease ،increase و agree

موارد استفاده حرف تعریف The

کاربرد حرف تعریف the

کاربرد حرف تعریف The

موارد استفاده حرف تعریف The

موارد استفاده حرف تعریف The

کاربرد حرف تعریف The

کاربرد حرف تعریف The

کاربرد That و Which

کاربرد That و Which

کاربرد حرف تعریف The

کاربرد حرف تعریف The

کاربرد حرف The

کاربرد حرف The

کاربرد حرف The

کاربرد حرف The