ویرایش

پذیرفته شدن مقاله خود را تضمین کنید!

تا زمان پذیرش نهایی مقاله با تضمین کیفیت مقالات همراه شما هستیم. به این معنی که مقاله شما را با بهترین کیفیت ویرایش می‌کنیم و پس از ارسال آن به مجله مورد نظرتان، هر گونه ویرایش زبان انگلیسی درخواست شده از سوی ژورنال،‌ به صورت رایگان توسط کانون ویرایش و ترجمه انجام خواهد شد.

مقاله خود را با اطمینان خاطر برای ژورنال یا کنفرانس ارسال کنید! مترجمان این مرکز متعهد به رعایت امانت در متون و مقالات ارسالی هستند.

file_sendتعیین زمان و هزینه پروژه من

phon-1تماس با کانون ویرایش و ترجمه