خانه / دانلود کتاب‌ راهنمای نوشتار انگلیسی

دانلود کتاب‌ راهنمای نوشتار انگلیسی

download file برای دریافت فایل PDF کتاب‌های ذیل برای ما ایمیل ارسال کنید.

Email: editrans.co@gmail.com

Writing Science
Academic Writing: A Handbook for International Students
Academic Writing
The Elements of Academic Style: Writing for the Humanities
The Elements of Academic Style
Haynes Anthony Writing Successful Academic Books
Haynes Anthony Writing …
An Etymological Dictionary of Persian, English and other Indo-European Languages
An Etymological Dictionary …
A Manual for Writers of Research Papers
A Manual for Writers …
Writing for Science and Engineering
Writing for Science and Engineering
Verbal Advantage
Verbal Advantage
It-Was-the-Best-of-Sentences-It-Was-the-Worst-of-Sentences-A-Writer-s-Guide-to-Crafting-Killer-Sentences (1)
It Was the Best of Sentences, …