کاخ سفید ترامپ: تغییر قواعد بازی

این کتاب پس از مصاحبه‌های بسیار با رییس‌جمهور و همکارانش نوشته شده است و نشان می‌دهد ترامپ چگونه تصمیم می‌گیرد، …

آتش و خشم

مایکل وولف مقدمه در ابتدا قرار بود مایکل وولف مروری بر 100 روز اول کاری ترامپ تهیه کند. اما در …