خانه / دانلود کتاب‌ راهنمای نوشتار انگلیسی

دانلود کتاب‌ راهنمای نوشتار انگلیسی

برای دریافت فایل PDF کتاب‌های ذیل برای ما ایمیل ارسال کنید.

EMail: editrans.co@gmail.com

The Elements of Academic Style: Writing for the Humanities

The Elements of Academic Style
Academic Writing: A Handbook for International Students

Academic Writing

Writing Science
A Manual for Writers of Research Papers

A Manual for Writers of  …
An Etymological Dictionary of Persian, English and other Indo-European Languages

An Etymological Dictionary of Persian, …
Haynes Anthony Writing Successful Academic Books

Haynes Anthony Writing Successful Academic Books
It-Was-the-Best-of-Sentences-It-Was-the-Worst-of-Sentences-A-Writer-s-Guide-to-Crafting-Killer-Sentences (1)

It Was the Best of Sentences, …
Verbal Advantage

Verbal Advantage
Writing for Science and Engineering

Writing for Science and Engineering

 

 تعیین زمان و هزینه پروژه من                                     تماس با کانون ویرایش و ترجمه  تماس با کانون ویرایش و ترجمه

 

 

0 Shares